Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Уважаеми потребители, преди да използвате услугите, предоставяни на сайта www.kanava.bg е необходимо да се запознаете с Общите условия за ползване. Използването на сайта означава, че сте съгласни и приемате тези Общи условия. Прeди да направите резервация за участие в избраното от вас арт събитие е необходимо изрично да потвърдите, че сте прочели и приемате да спазвате настоящите Общи условия.

I. Обща информация

1. Настоящите Общи условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „София Ивент Студио“ ООД, наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ/ЪТ“, собственик и администратор на настоящия уеб-сайт (web-site) www.kanava.bg („Уеб-страницата и/или „Сайта“), от една страна, и физическите и юридическите лица, наричани за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ/И“,от друга страна. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват Общите условия на Търговеца.
2. „София Ивент Студио“ ООД е дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 205056478, със седалище и адрес на управление в Р България, град София, ул. „Равен“ № 1, бл.1, ап.1.
3. „София Ивент Студио“ ООД има правото едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия „София Ивент Студио“ ООД се задължава да уведоми потребителите, като изпрати на електронната им поща и/или публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към мястото на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.
4. „Ипей“ АД (Оператор) е юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти, желаещи да извършват плащания чрез електронната система ePay.bg посредством банкови карти или други платежни средства, одобрени от него и което осигурява и гарантира информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при спазване на утвърдената от него и приета от банките – издатели на карти, БОРИКА и Изипей АД технология за това.
5. „Изипей“ АД – платежна институция, която предоставя платежни услуги, открива и поддържа платежни сметки и платежни инструменти с търговско наименование „Микросметки“ на клиенти и Търговци, на основание и при условията на индивидуална лицензия № РД 22–1604/14.07.2010 г., издадена от Българска народна банка за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ.
6. Операторът осъществява пренос на информация за инициирано плащане с банкова карта, като плащането се извършва от банката на клиента и „Изипей“ АД, в качеството му на доставчик на платежни услуги на Търговеца, съгласно действащата нормативна уредба за плащанията с банкови карти.

II. Дефиниции

„ePay.bg“ – електронна система, осигуряваща възможност за извършване на плащания чрез Интернет с банкови карти и платежни инструменти, одобрени от Оператора – Ипей АД.
„Easypay“ – електронна WEB базирана система на „Изипей“ АД за извършване на парични преводи в брой.
„Виртуален ПОС терминал“ е логическо устройство, дефинирано в системата на Банка ДСК АД, чрез което се извършват електронни разплащания на стоки и услуги през интернет страницата на Търговеца при използване на банкова карта в режим он-лайн. Платформата за интернет-търговия се обслужва изцяло от информационните системи на Оператора с която Търговецът е сключил договор за обслужване на разплащания с местни и международни дебитни и/или кредитни карти в интернет, без наличието на други посредници за обработка на транзакциите.
„Договор от разстояние“ или само „Договор“ е договор сключен от търговец и потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
“Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
„Потребител“ съгласно настоящите Общи условия означава всяко физическо и юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Уеб – страницата и/или желае чрез съответната форма поместена на Уеб-страницата и по предвидения затова ред да закупи УСЛУГА или услуга предлаган от Търговеца посредством Уеб-страницата.
„Продажна цена“ е крайната цена за бройка или определено количество услуга/и, включваща данъка върху добавена стойност.
„Резервация за участие в събитие“ съгласно настоящите Общи условя означава всяка услуга – участие в арт събитие, която се предлага от Търговеца посредством Сайта.

III. Съдържание на Сайта и авторски права

„София Ивент Студио“ ООД, като създател и собственик на сайта „kanava.bg“ дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, които са публикувани на Сайта, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

IV. Резервация за участие в събитие чрез Сайта. Закупуване на подаръчен ваучер

7. Резервация за участие в събитие посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за поръчка на данни, необходими на Търговеца за извършване на услугата.
8. За да получи правото да извърши валидна Резервация за участие в събитие, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация. Преди да потвърди своята Резервация за участие в събитие. Потребителят следва да предостави следните данни: име и фамилия или наименование на фирма, когато Потребителят е юридическо лице; телефонен номер; имейл адрес; данни за фактура. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на услугата, то Потребителят посочва тези данни в полето „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.
9. Преди заплащането на Резервация за участие в събитие е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и че е запознат с Политиката за защита на личните данни. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и приемането им, се счита че Потребителят е обвързан с клаузите на настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва, както и че е запознат с Политиката за защита на личните данни.
10. Направената Резервацията за участие в събитие поражда действие между страните след извършване на потвърждение за плащане, чрез един от предоставените от Търговеца методи за разплащане на Сайта.
11. (1) Потребителят може да закупи от Сайта „Ваучер за подарък “, който да предостави (дари) на трето лице – Ползвател.
(2) Ваучерът за подарък е електронен и се изпраща по e-mail, посочен от Потребителя.
(3) За издаването на ваучера е необходимо да бъдат предоставени следните данни: три имена, телефон и e-mail на Потребителя (лицето, закупило ваучера) и Ползвателя (лицето, в полза на което се издава ваучера), както и броя на закупените билети.
(4) С един ваучер могат да се закупят от 1 до 18 броя билета за едно арт събитие.
(5) Ваучерът е поименен и може да се ползва еднократно от Ползвателя, на когото е издаден, заедно с придружители, като общият брой на Ползвателя и придружителите не може да превишава броя на билетите, посочен във ваучера.
(6) Ползвателят на ваучера е задължен да направи предварителна резервация за избраното арт събитие от програмата на Канава Арт Студио на телефонен номер +359879252424; +359888514155 или на e-mail: kanava.artstudio@gmail.com.
(7) Ползвателят на ваучера при посещение на избрано от него арт събитие получава персонализиран сертификат, издаден от Канава Арт Студио за показан талант в изкуството и творчеството. На придружителите на Ползвателя не се издават сертификати.
(8) Лицето, в което е фактическото (физическото) държане на ваучера, се приема за негов Ползвател. Търговецът не носи отговорност при ползване на ваучера от лице, което е различно от вписания във ваучера Ползвател. Непосредствено преди началото на арт събитието Ползвателят се легитимира като такъв на Търговеца чрез физическото представяне на ваучера.
(9) Ваучерът не може да се ползва от придружителите без присъствието на Ползвателя на арт събитието.
(10) Ползвателят не може да отмени направена резервация за арт събитие, когато ваучерът е издаден за повече от два билета. Когато ваучерът е издаден за по-малко от два или за два билета, Ползвателят може да отмени направена резервация за събитие не повече от един път.
(11) Ваучерът е валиден в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на издаване.

V. Продажна цена на услугите. Издаване на фактура

12. Всички Продажни цени на предлаганите услуги са посочени в български лева и са с включен ДДС.
13. За всяка регистрирана Резервация за участие в събитие, за която е извършено плащане от страна на Потребителя, се издава фактура, която се изпраща/доставя на Потребителя на посочения от него имейл адрес. Търговецът не носи отговорност за доставка на фактурата при въведен неточен или непълен имейл адрес.

VI. Начин на плащане

14. По електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта чрез един от предоставените методи на разплащане от Оператора, с който Търговецът има сключен договор.
15. На каса на EasyPay или на банкомат на Борика.
16. Чрез системата ePay.bg

VII. Потвърждение на поръчка

17. Направената през сайта Резервация за участие в събитие е потвърдена и услугата участие в арт събитие може да се ползва само след извършване на плащане по един от предоставените от Търговеца методи.

VIII. Условие за провеждане на събитие

18. Минималният брой участници за провеждане на събитие е 12 човека. Когато не е събрана група от 12 човека се прилагат правилата на чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 от настоящите Общи условия.

IX. Невъзможност за провеждане на арт събитие на посочената в календара дата

19. В случай, че Търговецът не може да предостави услуга, която е предварително обявена за провеждане в календара на Сайта и за която Потребителят е направил Резервация за участие в събитие и резервацията е потвърдена, Търговецът ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него имейл адрес във възможно най-кратък срок, за да го информира за новата дата, на която ще предостави услугата.
20. Търговецът гарантира запазено място на Потребителят за новата обявена дата на предоставяне на услугата.
21. В случай, че Потребителят откаже да ползва услугата на предложената нова дата на предоставяне, Търговецът възстановява стойността на направената резервация за участие в събитие на Потребителя. В зависимост от начина на извършеното плащане, Търговецът възстановява стойността на направената резервация:
21.1 по банковата карта, с която е извършено плащане за направената резервация, по електронен път чрез Виртуален ПОС терминал на сайта на Търговеца, посредством дебитна или кредитна карта. Възстановеното на средствата се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на имейл от Потребителя, с който дава изричното си съгласие за възстановяване на средствата по банковата си карта, с която е извършено плащането по направената резервация.
21.2 чрез банков превод, когато плащането по резервацията е извършено на каса на Easy Pay , на банкомат на Борика B-Pay или чрез системата ePay.bg, като Потребителя е задължен да изпрати на имейл адрес kanava.artstudio@gmail.com информация за банкова сметка ( в лева), по която да се извърши възстановяването на заплатени средства, като от стойността на заплатената сума ще бъде удържана таксата за банков превод, съгласно действащата тарифа на банката бенефициент ( на Търговеца). Възстановеното на средствата се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на имейл от Потребителя, съдържащ данните за извършване на банков превод.
22. Потребителят има право да преотстъпи участието си в арт събитието на трето лице, като му предостави потвърждение за извършено успешно плащане, издадено от системата на Оператора на хартиен или електронен носител, като в този случай заплатената от Потребителя сума за направена резервация за участие в събитие не се възстановява от Търговеца. В този случай Потребителят трябва да уведоми по имейл Търговеца за преотстъпеното участие.

X. Достъп до събитие (Удостоверяване на правото на ползване на услугата – посещение на арт събитие)

23. Потребителите, заплатили по електронен път чрез Виртуален ПОС терминал посредством дебитна или кредитна карта чрез един от предоставените методи на разплащане от Оператора, с който Търговецът има сключен договор или чрез системата ePay.bg, удостоверяват заплатената услуга чрез представяне на потвърждение за успешно плащане, издадено от системата на Оператора (на хартиен или електронен носител).
24. Потребителите, заплатили на каса на EasyPay или на банкомат на Борика, удостоверяват заплатената услуга чрез представяне на потвърждение за успешно плащане, издадено от системата на Оператора на хартиен носител.

XI. Право на отказ от платена поръчка

25. Услугата – участие в арт събитие, предоставена от Търговеца, представлява услуга, свързана с развлекателни дейности. Съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите при услугите, свързани с развлекателни дейности, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага.
26. При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителя има право да преотстъпи правото на участие в арт събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до Търговеца на посочения имейл за обратна връзка в Сайта.
27. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ ПО ЧЛ. 21 ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ, Потребителят следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на искане за отказ от Резервацията за участие в събитие, чрез изпращане на писмо, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката на посочения имейл за обработна връзка в Сайта.
28. За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на искане за отказ от Резервацията за участие в събитие, чрез изпращане на писмо, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката на посочения имейл за обработна връзка в Сайта.

XII. Защита на личните данни на Потребителите

29. С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата на поръчания/ите от Потребителя услуги.
30. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от други юридически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане и обработване на плащания с банкови карти на поръчаните от Потребителя услуги, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.
31. С цел предоставяне на качествено изпълнение на заявената от Потребителя услугата е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; телефон/и за връзка; имейл адрес; данни за фактура, както и други данни предоставени от Потребителя, чрез полето „Бележки към поръчката“.
32. Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, както и за подобряване качеството на обслужване.
33. Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна, където се намира, и други.
34. Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта. Данните, необходими за извършване на разплащанията се въвеждат чрез интернет-платформата предоставена от Оператора, с който Търговецът има сключен договор.
35. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие да бъде фотографиран по време на провеждане на арт събитията; да бъде видеозаснеман по време на провеждане на арт събитията чрез всякакви подходящи за целта технически средства; да бъдат разпространявани направените фотографии и видеозаписи в интернет пространството, в социалните мрежи, в електронните и печатните медии и др.; да бъде видеозаснеман и излъчван на живо по време на провеждане на арт събитието (лайв стрийминг) по различните комуникационни канали, както и да бъде разпространяван записът от него.
36. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие да бъдат фотографирани и видеозаснемани по време на провеждане на арт събитията изделията/картините и др. в процеса на създаването им, както и да бъдат фотографирани и видеозаснемани създадените такива; да бъдат разпространявани направените фотографии и видеозаписи на изделията/картините и др. в интернет пространството, в социалните мрежи, в електронните и печатните медии и др.; да бъдат видеозаснемани и излъчвани на живо по време на провеждане на арт събитието (лайв стрийминг) по различните комуникационни канали, както и да бъде разпространяван записът от него.

XIII. Процедура по разрешаване на спорове

37. В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения имейл за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.

XIV. Законова гаранция и алтернативно решаване на спорове

38. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.
39. При възникнал спор между Потребителя и Търговеца и невъзможност за решаването му, Потребителят може да обърне към Комисията за защита на потребителите или да ползва Платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), поддържана от Европейската комисия.

XV. Допълнителни разпоредби

40. Търговецът е отговорен за изпълнението на договора с Потребителя, по предоставяне на услугата, предмет на сделката и свързаното обслужване, както и за разрешаването на спорове.
41. Телефон и e-mail адрес за Потребители, които могат да бъдат използвани за разрешаване на спорове: 0879 25 24 24 ; 0888 514 155; kanava.artstudio@gmail.com
42. Ако имате допълнителни въпроси относно поръчката и доставката, може да се свържете с нас на телефон или имейл: 0879 25 24 24 ; 0888 514 155; kanava.artstudio@gmail.com